Kolačiće koristimo da bismo sadržaj prilagodili vašim interesovanjima/potrebama i obezbedili vam bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pretrage na našem web sajtu pristajete na to da koristimo kolačiće.

Advokatske i pravne usluge, pravni saveti i stručna pravna pomoć

Oblasti rada


Krivično pravo


Bavimo se zastupanjem oštećenih maloletnih i punoletnih lica u krivičnim postupcima, kao i odbranom okrivljenih maloletnih i punoletnih lica u krivičnim postupcima.

Posebno ističemo odbrane i zastupanja u krivičnim postupcima koji su u vezi sa krivičnim delima protiv bezbednosti javnog saobraćaja, koje predstavljaju našu užu specijalnost.

Naši advokati za krivično pravo su tu da vam pomognu da ostvarite vaša prava bez obzira da li se nalazite u svojstvu oštećenog ili počinioca krivičnog dela, ili bilo koje druge zakonom kažnjive radnje.

Naše usluge u krivičnom postupku obuhvataju:

Prekršajno pravo


Tim Advokatske kancelarije Marinela Ljubić Todoran se bavi odbranom pravnih i fizičkih lica kao okrivljenih za sve vrste prekršaja predviđenih prekršajnim zakonodavstvom, pred svim prekršajnim organima, kako Prekršajnim sudom tako i pred organima policijske uprave.

Usluge koje vršimo u prekršajnom postupku obuhvataju:

Naknada štete


Naš tim advokata se bavi zastupanjem u postupcima radi ostvarivanja prava na naknadu štete (bilo materijalne ili nematerijalne), pred sudovima i osiguravajućim društvima, a posebno radi ostvarivanja naknade štete usled nastanka sobraćajnih nezgoda, u konsultanstskoj saradnji sa licima koja imaju posebna znanja i iskustva radi ostvarivanja prava klijenata.

Poslednjih godina postižemo veliki uspeh zastupajući klijente u sporovima koji se vode protiv banaka, a u vezi sa utuženjima koja su proistekla iz zaključenih ugovora o kreditima.

Usluge koje vršimo u postupcima ostvarivanja prava na naknadu štete:

Porodično pravo


Advokatska kancelarija Marinela Ljubić Todoran poseduje veliko iskustvo u domenu porodičnog prava, stečeno tokom godina kroz zastupanja u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima. Posebno ističemo zastupanja u sporovima usled razvoda braka, starateljstva nad decom, nasilja u porodici, lišenja poslovne sposobnosti, zastupanja u postupcima utvrđivanja i osporavnja očinstva i materinstva i drugo.

Porodični sporovi su veoma osetljivi i složeni, jer u većini slučajeva uključuju decu, stoga ovim sporovima naši advokati za porodično pravo prilaze sa posebnom pažnjom i velikom dozom empatije.

Usluge i pravna pomoć koju pružamo iz oblasti porodičnog prava:

Nasledno pravo


Advokatska kancelarija Marinela Ljubić Todoran poseduje veliko iskustvo i pruža širok spektar usluga i pravne pomoći u domenu naslednog prava:

Naši advokati za nasledno pravo će se postarati da svi naši klijenti dobiju pravičan tretman i ostvare pravo na nasledstvo prema važećim zakonima Republike Srbije.

Ugovorno pravo


Advokatska kancelarija Marinela Ljubić Todoran pruža usluge sastavljanja svih vrsta ugovora, aneksa ugovora i predugovora (posebno ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, ugovora o zajmu, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspodeli imovine, ugovora o zakupu nepokretnosti).

Usluge i pravna pomoć koju pružamo iz oblasti ugovornog prava:

Naši advokati poseduju veliko iskustvo u domenu ugovornog prava i teže da sačinjavanjem svakog ugovora, prava i interesi klijenta budu poptpuno zaštićeni i da svaki budući i eventualni sporovi budu isključeni kao mogućnost.

Izvršno pravo


Naša advokatska kancelarija pruža širok spektar usluga iz domena izvršnog prava (izvršenje i naplata potraživanja).

Advokatske usluge i pravna pomoć koju pružamo iz oblasti izvršnog prava:

Sa velikim uspehom zastupamo klijente u okviru oblasti naplate potraživanja i trudimo se da im pružimo adekvatnu pravnu pomoć i podršku tokom celog procesa, a u cilju ostvarivanja prava na sva nenaplaćena potraživanja koja im po zakonu pripadaju.

Radno pravo


Tim naših advokata poseduje dugogodišnje iskustvo u okviru radnog prava, kako u pogledu zastupanja i savetovanja poslodavaca, tako i u očuvanju i zaštiti prava zaposlenih.

Zaštita i prava poslodavaca

Pružamo usluge savetovanja poslodavaca u vezi sa svim problemima koji nastanu sa zaposlenima iz radnog odnosa na svakodnevnom nivou, kao i usluge sastavljanja i izrade kompletne radne dokumentacije za pravna lica (izrada ugovora, pravilnika i ostalih opštih i pojedinačnih pravnih akata).

Zaštita i prava zaposlenih

Tokom višegodišnje prakse imali smo i veliki broj zaposlenih koji su svoja prava zaštitili uz našu stručnu pravnu pomoć, posebno u vezi sa nezakonitim otkazom, vraćanjem zaposlenog na rad, isplatom neisplaćenih zarada, jubilarnih nagrada, troškova prevoza, regresa i toplog obroka. Osim toga zastupamo zaposlene i u vezi sa mobingom, svim vrstama diskriminacije na radu itd.

Nekretnine i izgradnja


Tim Advokatske kancelarije Marinela Ljubić Todoran pruža širok spektar pravnih usluga u oblasti nekretnina i izgradnje.

Naši advokati za nekretnine su u svakom momentu spremni da primene svoje višegodišnje profesionalno iskustvo u domenu izgradnje i prometa nekretninama, kao i svoje pravne veštine, na podršku klijentima u svim fazama izgradnje i prometa nepokretnosti, od pregovora, preko transakcija do konačnog prenosa prava svojine, odnosno završetka građenja, kao i eventualnih sporova.

Naša podrška obuhvata potpunu pravnu i poresku analizu, kao i zastupanje klijenata pred poslovnim partnerima i nadležnim organima (katastrom, sekretarijatima, direkcijama itd.) u vezi sa sticanjem prava svojine ili zakupom nepokretnosti, korišćenjem zemljišta, izgradnjom i razvojem lokacije.

Upravno (administrativno) pravo


Advokatska kancelarija Marinela Ljubić Todoran pruža sve vrste pravne pomoći i usluge zastupanja u upravnim postupcima i upravnim sporovima pred svim ministarstvima, državnim, pokrajinskim i organima lokalne samouprave.

Posebno ističemo zastupanja pred RGZ , Poreskom upravom, Fondom za zdravstvo, Fodnom za PIO, APR.

U dosadašnjoj praksi posebno smo se posvetili zastupanju naših najstarijih građana u postupcima radi ostvarivanja prava na tuđu negu, prava na penziju i adekvatno zdravstveno osiguranje, zaštiti njihovih prava iz penzionog i obaveznog socijalnog osiguranja.

Takođe se godinama bavimo zastupanjem poljoprivrednika i poljoprivrednih gazdinstava, ostvarivanjem i zaštitom njihovih prava pred nadležnim organima lokalne samouprave, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Ministarstvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Zastupamo ih i u postupcima ostvarivanja prava na pomoć države i subvencije, tako što za iste podnosimo potrebne zahteve, ulažemo žalbe na rešenja i vodimo upravne sporove radi očuvanja interesa naših klijenata.

Neke od usluga i pravne pomoći koje nudimo u okviru upravnog prava:

Zastupanje građana pred katastrom (RGZ - Republički geodetski zavod)

Advokatska kancelarija Marinela Ljubić Todoran Pančevo ima zaključen ugovor sa RGZ - Republičkim Geodetskim zavodom o korišćenju aplikacije E-šalter. Time naša kancelarija poseduje status profesionalnog korisnika, što nam omogućava pristup Geodetskom katastarskom informacionom sistemu. Kroz e-šalter sistem, kancelarija podnosi različite zahteve u ime svojih klijenata, vrši uvid u katastar, preuzima podatke i elektronska dokumenta u vezi sa upisom i podacima koje RGZ vodi u predmetima u kojima zastupamo naše klijente.

Saznajte više o e-šalteru i na koji način naša advokatska kancelarija može da vas zastupa u svim poslovima pred katastrom.

Privredno pravo


Naša advokatska kancelarija pruža kompletnu pravnu podršku privrednim subjektima u okviru domena privrednog prava (domaće i strane korporacije, privredna društva, udruženja, ustanove, fondacije, organizacije i drugi privredni subjekti) u pogledu osnivanja, organizovanja upravljačke strukture, usaglašavanja poslovanja sa propisima, pripreme i analize statusne dokumentacije, izrade ugovora u privredi i podrške u njihovom sprovođenju.

Neke od usluga i pravne pomoći koje nudimo u domenu privrednog prava:

Stvarno pravo


Naš tim advokata pruža pravne usluge u domenu stvarnog prava, koje obuhvataju zastupanje klijenata koji su imaoci prava svojine na nepokretnostima, izradu svih vrsta ugovora, sporazuma, kao i zastupanje klijenata u svim vrstama sporova u vezi sa nepokretnostima (sporovi radi smetanja poseda, predaja poseda, utvrđivanje prava svojine).

Advokatska tarifa


Advokatske tarife utvrđene su Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata objavljene 26.05.2023.g. (”Službeni glasnik RS”, br. 43/2023). Po važećem zakonu Republike Srbije, svi advokati u Republici Srbiji su dužni da se pridržavaju cenovnika advokatskog rada.

Advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu u iznosu koji je manji ili veći od iznosa propisanog Tarifom advokata.

Pitanja u vezi sa uslugama, pravnim savetima i stručnoj pravnoj pomoći

Ukoliko imate neka dodatna pitanja u vezi sa uslugama naših advokata ili dobijanja pravne pomoći i saveta, možete nas kontaktirati putem telefona, mejla ili kontakt forme istaknute na našem sajtu. Radno vreme kancelarije je od 8.00 do 15.00 časova svakog radnog dana.